Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 05 2015

chuda
W różnych okresach życia czyta się ten sam tekst - różnie.
— Ryszard Kapuściński – Lapidaria IV-VI
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaextract extract
chuda
9034 0faf
Reposted fromAmaya-chan Amaya-chan viaextract extract
chuda
chuda
3675 9ccb
Reposted fromolass olass viakingofthejungle kingofthejungle
1919 5886 500
Reposted fromAdasyd Adasyd viamefir mefir
chuda
chuda
0198 9c96
Reposted fromyouuung youuung viamefir mefir
chuda
Reposted fromlivela livela viamajkey majkey
chuda
7208 ba29
Reposted fromapatyczna apatyczna viamajkey majkey
chuda
Reposted frombluuu bluuu viamajkey majkey
chuda
2857 e656 500
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viaohwow ohwow
chuda
4647 d909
Reposted fromicanseeyou icanseeyou viamajkey majkey
chuda
0514 0c04
Reposted fromepi epi viamajkey majkey
chuda
2694 f5c2
Reposted fromlittlefool littlefool viajemsi jemsi
chuda
3509 fd19
Reposted fromlittlefool littlefool viamajkey majkey
chuda
7281 acb7 500
"Kto zabrał mój ser?" Spencer Johnson
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viacytaty cytaty

October 31 2013

chuda
Zabawne "kolaże" Ekwadorczyka Javiera Pereza to doskonały dowód na potęgę ludzkiej wyobraźni. Z połączenia przedmiotów codziennego użytku i kilku prostych kresek powstaje zupełnie nowa jakość, nowy świat. Więcej prac tego ilustratora i dyrektora artystycznego znajdziecie na jego profilu instagramowym.
Reposted fromSZACHrajMAT SZACHrajMAT viaamarelopl amarelopl
chuda
5823 229e
Reposted fromcaraseen caraseen viajemsi jemsi

September 29 2013

Alara Berberoğlu'nun gönderisinden fotoğraflar | via Facebook
Reposted fromweheartit weheartit vialaj laj
chuda
#120
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa vialaj laj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl